Przebieg postępowania upadłościowego w praktyce

Przebieg postępowania upadłościowego w praktyce
04.02.20111554 Mal gelesen
W sytuacji niewypłacalności, zagrożenia niewypłacalnością lub nadmiernego zadłużenia należy w ciągu 3 tygodni złożyć wniosek do odpowiedniego sądu upadłościowego o wszczęcie postępowania upadłościowego. Do czasu orzeczenia dotyczącego otwarcia postępowania upadłościowego decyduje sąd o tymczasowych środkach. Zwyczajowo wyznacza się tymczasowego syndyka masy upadłościowej, który bada, czy majątek dłużnika wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Kiedy dłużnik nie dysponuje wystarczającym majątkiem do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, sąd decyduje o odmowie wszczęcia takiego postępowania. Dysponuje dłużnik wystarczającą masą, sąd decyduje o otwarciu postępowania upadłościowego. Również postanowieniem sądowym wyznaczany jest syndyk masy upadłościowej.

Kiedy dowiecie się Państwo o otwarciu postępowania upadłościowego dotyczącego majątku dłużnika, muszą Państwo zgłosić swoją wierzytelność do tzw. tabeli niewypłacalności. Roszczenie należy zgłosić syndykowi (nie do sądu upadłościowego) pisemnie oraz w języku niemieckim. W przypadku zgłaszania wierzytelności przez adwokata potrzebne jest udzielenie adwokatowi specjalnego pełnomocnictwa na czas trwania postępowania upadłościowego. Zgłoszenie wierzytelności musi zawierać m.in. dokładną wysokość długu, jak również podstawę prawną, na mocy której wnosi się roszczenie. Jako uzasadnienie wierzytelności załącza się zwyczajowo kserokopię zlecenia bądź rachunku. Zgłoszone roszczenia są sprawdzane w trakcie tzw. Prüfungstermin (posiedzenia sądu upadłościowego w sprawie wierzytelności upadłościowych). W przypadku nie zakwestionowania długu zostanie on formalnie wpisany do tabeli niewypłacalności. Wpisanie wierzytelności nie oznacza jednak, iż zostanie ona automatycznie wypłacona. Po wpisaniu wierzytelności wierzyciel staje się członkiem postępowania upadłościowego. Po wstrzymaniu działalności dłużnika pozostały majątek zostaje podzielony między wierzycieli. W praktyce odzyskują wierzyciele jedynie część (tzw. Quote) swojego pierwotnego roszczenia. Ze strony syndyka masy upadłościowej wierzyciele nie otrzymują żadnych informacji. Zapytania dotyczące stanu rzeczy zostają zazwyczaj bez odpowiedzi. Poinformowani zostaną tylko wierzyciele, których żądania zostały zakwestionowane. W takiej sytuacji powinno zostać wniesione powództwo wierzyciela o ustalenie stosunku prawnego przeciwko syndykowi masy. Powództwo skierowane jest na uzyskanie potwierdzenia, iż wierzytelność należy wpisać do tabeli niewypłacalności.

  

Wyciąg z tabeli niewypłacalności z wpisanymi formalnie wierzytelnościami spełnia funkcję tytułu egzekucyjnego. Z tego tytułu posiada wierzyciel możliwość po zakończeniu postępowania upadłościowego wyegzekwowania reszty (!) roszczenia. Już otrzymana część, tzw. Quote, jest odnotowana na tytule egzekucyjnym, i zostaje odjęta od całej sumy wierzytelności.

W przypadku osób prawnych tytuł egzekucyjny nie ma znaczenia prawngo, gdyż osoby prawne po otwarciu postępowania zostają rozwiązane.

Tylko w przypadku postępowania upadłościowego dotyczącego majątku osoby fizycznej dojdzie wierzyciel przez wpis do tabeli niewypłacalności efektywniej do tytułu egzekucyjnego, za pomocą którego można wyegzekwować resztę wierzytelności.

 Chętnie pomożemy Państwu w zgłoszeniu wierzytelności do tabeli niewypłacalności Państwa dłużnika.

 

Aktualnosci