Czas urlopu - czas rozstania? Prawo rodzinne - aktualnie: Adwokat Beate Wypchol, Giessen informuje:

EU Recht
25.07.2008690 Mal gelesen
 Kiedy po sp?dzonych wspólnie z partnerem wakacjach zaczynaj? si? gromadzi? czarne chmury nad zwi?zkiem, jest si? szczególnie emotionalnie wra?liwym na takie wypowiedzi jak: "W takim razie chc? rozwodu!", "Z czego b?dziesz ?yc?, b?d? "Ale dzieci zostan? przy mnie!". Oszacowanie wagi takich stwierdze?, z perspektywy zwi?zku, dla bezpo?rednio zainteresowanych nie jest zawsze ?atwe. stnieje jednak mo?liwo?? upewnienia si?, jak rózwnie? otrzymania rzetelnych informacji na temat wszystkich prawnych i praktycznych konsekwencji mo?liwego rozstania. Poprzez uzupe?nienie wiedzy, jak i omini?cie pó?prawd mo?na przyj?? jasn? pozycj? w zwi?zku i przygotowa? si? na emocjolany atak.Aby to osi?gn?? warto zwróci? si? po profesjonaln? pomoc.Koszty za t? pomoc w ramach tzw. "Erstberatung" - pierwszej porady, zostaj? pokryte przez wi?kszo?? firm ubezpieczeniowych, je?li uprzednio zosta?a za?o?ona polisa dotycz?ca ochrony prawnej (Rechtsschutzpolice). W razie braku ubezpieczenia lub obawy przed odkryciem partnera o skorzytaniu z tej?e porady, nale?y skonsultowa? si? z wybranym adwokatem odno?nie rycza?towej stawki za pierwsz? konsultacj? (Pauschalangebot). Nak?ad kosztów za tak? porad? prawn? nie jest najcz??ciej wy?szy ni? koszt jednego dnia urlopu. A osi?gni?ty komfort psychiczny mo?e by? niewyobra?alnie du?y.
 

Porady tak?e w j?zyku polskim!

www.onlinescheidung-anwalt.de